Všeobecné obchodné podmienky:

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti

predávajúceho ADPA s.r.o., IČO: 523 31369

 („predávajúci” alebo „prevádzkovateľ") a jeho zákazníkov („kupujúci”) a vo svojom aktuálnom

znení riadia obsah kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru z:

internetového obchodu https://www.eshop-adpa.sk ("portal"),

kontaktný email: autopatia.pmk@gmail.com

kontaktný telefón: 0911 177 000.

 

Predávajúci NIE je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH).

 

 

1. Objednávanie:

 

Kupujúci potvrdením a odoslaním každej svojej objednávky akceptuje tieto VOP,

čím uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu na objednaný tovar.

 

Registrácia u neregistrovaných užívateľoch prebieha počas predaja tovaru,

po ukončení výberu tovaru v košíku.

 

 

2. Platobné podmienky:

 

Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a potvrdenia objednávky.

Všetky ceny tovarov a služieb sú uvádzané vrátane DPH.

 

Kúpnu cenu tvorí cena tovaru a cena poštovného a cena balného. Kúpna cena bude považovaná

za zaplatenú pripísaním celej sumy v prospech účtu predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke

právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

2.1 Spôsob doručenia a poštovné:

Spôsob platby si vyberie kupujúci v priebehu tvorby a potvrdenia objednávky. Predávajúci môže zmeniť

spôsob dopravy na iný druh alebo vyššiu tiedu (na svoje náklady) v záujme doručiť zásielku skôr,

kvalitnejšie alebo bezpečnejšie alebo z dôvodu, že to dispozícia pôvodnej prepravy neumožňuje

(dopravná výluka, nadrozmer, a pod.).

Spôsoby doručenia objednávky Nákup
do 150€
Nákup za
viac ako
  150 €
Slov. Pošta: Dobierka doručenie na poštu 2) 4,40 € ZDARMA
Slov. Pošta: Platba kartou GP WebPay - doručenie na poštu 2) 3,50 € ZDARMA
Slov. Pošta: Bankový prevod doručenie na poštu2) 3,20 € ZDARMA
     
DPD: Dobierka -doručenie na adresu 5,50 € ZDARMA
DPD: Platba kartou GP WebPay - doručenie na adresu 4,40 € ZDARMA
DPD: bankový prevod -doručenie na adresu  4,10 €  
     
OSOBNÝ ODBER - Bratislava   1) ZDARMA ZDARMA
OSOBNÝ ODBER - Nové Zámky  ZDARMA ZDARMA

 

 

 

1) Osobný odber je možný v Bratislave v pracovných dňoch na Hlavnej stanici pri Pošte

    medzi 7:30 a 7:45 hod,  prípadne v Nových Zámkoch s doručením na miesto určenia.

2) Pri prekročení váhy cez hranicu 10 kg sa stanoví expedičný poplatok za balné,

    o čom bude predávajúci kupujúceho pred expedíciou informovať.

 

Doba doručenia:

V praxi sa ukázalo, že ak si objednáte balík do 16:00 hod , balík bude doručený

v prvý, alebo druhý pracovný deň po dni objednania.

O expedícii balíku dostanete SMS a neskôr i mailom avízo

s odkazom na sledovanie zásielky a s dňovým dokladom.

 

 

2.2  Spôsob platby:

Spôsob platby si vyberie kupujúci v priebehu tvorby a potvrdenia objednávky. Tovar je možné zaplatiť

nasledujúcimi spôsobmi:

  • dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí, zákazník zaplatí za tovar doručovateľovi alebo predávajúcemu v prípade osobného odberu. Objednávka sa vybavuje ihneď po jej prijatí.
 
  • dplatba kartou GP WebPay  - platba prosterdníctvom platobnej brány - porporované typy kariet:

               

  • bankový prevod - platba bezhotovostne elektronickým bankovým prevodom na základe platobného predpisu zaslaného na registračný email kupujúceho. Objednávka bude vybavená po pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.
 

V prípade, že kupujúci platí bankovým prevodom, je povinný uhradiť celkovú sumu v prospech účtu

predávajúceho do 7 dní odo dňa vystavenia podkladov k platbe. V prípade, že kupujúci neuhradí

objednaný tovar riadne a načas a preukázateľným spôsobom nezrušil objednávku, predávajúci má

právo stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Predávajúci si vyhradzuje právo určiť spôsob platby alebo odmietnuť vybavenie ďalšej objednávky

kupujúcemu s nevyrovnanými pohľadávkami.

 

2.3 Neuhradené zásielky

Za objednávky neuhradené v lehote splatnosti podľa príslušného daňového dokladu si predávajúci bude

nárokovať úrok vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

 

2.4 Neprevzaté zásielky

Každá objednávka alebo expedovaná zásielka je kupujúcemu oznámená viackrát - objednávka pri prijatí

a potvrdení, zásielky emailom pri expedícii, kuriérom pred doručením, pred koncom poštovej úložnej

doby opäť emailovou správou. Predávajúci preto neakceptuje storno objednávky zo strany kupujúceho

až po jej expedovaní. Expedovanú zásielku je kupujúci povinný prevziať, aby predávajúcemu

nevznikla škoda alebo dodatočné náklady. Neprevzatím zásielky vzniká predajcovi priama škoda

na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách. Preto, ak kupujúci

preukázateľne nestornoval (písomne alebo správou cez mail autopatia.pmk@gmail.com ) objednávku pred jej expedíciou,

za neprevzatú zásielku mu bude evidovaná pohľadávka v hodnote 9,40 € alebo vo výške skutočnej škody.

 

2.5 Vrátené zásielky

Kupujúci zodpovedá za správnosť poskytnutých údajov. Ak dôjde v dôsledku nesprávnych údajov

k nedoručenia a/alebo vráteniu zásielky prepravcom, predávajúcemu vzniká škoda na poštovnom,

balnom, poplatkoch za spätné doručenie a ďalších súvisiacich službách. Predávajúci si uplatní takúto

škodu a zvýšené náklady u kupujúceho. Voči kupujúcemu bude evidovaná pohľadávka v hodnote 9,90 €,

alebo vo výške skutočnej škody.

 

 

3 Dodacie podmienky:

 

Dodacia lehota 10 dní je maximálna doba, do koľkých pracovných dní daný titul predajca odosiela

- odovzdáva prepravcovi. Spravidla je však tovar expedovaný omnoho skôr, najčastejšie od 1 do 5 dní.

Dodacia doba závisí prevažne od tretích strán (dodávateľov). V prípade objednania tovarov s rozdielnou

dodacou lehotou, bude objednávka expedovaná kupujúcemu naraz v jednej zásielke podľa najdlhšej

dodacej lehoty. V prípade, že kupujúci požaduje, aby mu bol tovar doručený postupne, je potrebné

to uviesť v poznámke objednávky, v tomto prípade kupujúci platí náklady na doručenie každej zásielky

jednotlivo.

Dodacia lehota začína plynúť v prípade platby elektronickým bankovým prevodom pripísaním celej kúpnej

ceny na účet predávajúceho podľa predpisu. V prípade spôsobu platby dobierkou plynie dodacia lehota

od zaslania potvrdenia o prijatí objednávky potvrdzujúcou správou na registračný email kupujúceho.

Ak nebude možné objednaný tovar zaslať kupujúcemu podľa deklarovaných termínov, oznámi

predávajúci kupujúcemu predpokladaný termín dodania. V tomto prípade si vyžiada súhlas kupujúceho.

Dodacia lehota sa považuje za splnenú včas, ak je tovar odovzdaný na expedíciu najneskôr v posledný

deň dohodnutej alebo dodatočne dohodnutej dodacej lehoty. Dodacia lehota môže byť primerane

k okolnostiam predĺžená, ak je oneskorenie spôsobené vis major alebo okolnosťami nezavinenými

predávajúcim.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zásielky zavinené dopravcom, za poškodenie

zásielky zavinené dopravcom, za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu

(dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných

nepredvídateľných prekážok.

Predávajúci môže objednávku zrušiť v prípade, keď sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným

spôsobom zmenila jeho cena. V týchto prípadoch je predávajúci povinný kupujúceho kontaktovať

a dohodnúť riešenie. Právo zrušiť objednávku je možné i v tom prípade, že kupujúci uviedol

v objednávke nesprávne údaje a nie je možné ho skontaktovať.

 

Rozsah doručovania:

Tovar je dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky prostredníctvom zásielok Slovenskej pošty a.s.

alebo osobne v Bratislave v pracovných dňoch na Hlavnej stanici pri Pošte medzi 7:00 a 7:45 hod,  

prípadne v Nových Zámkoch s doručením na miesto určenia.

 

 

4. Prevzatie tovaru:

 

Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky skontrolovať nepoškodenosť a neporušenosť obalov a v prípade

akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť doručovateľovi a požadovať urobiť o tom zápis. Kupujúci

je povinný neprebrať zásielku od dopravcu v prípade poškodenia obalu, pričom túto skutočnosť uvedie

doručovateľovi ako dôvod neprebratia zásielky. V opačnom prípade mu reklamácia tovaru nemusí byť

uznaná. Kupujúci je povinný hneď po prevzatí skontrolovať stav tovaru. Ak tovar vykazuje viditeľnú

vadu, je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hodín preukázteľne o tom informovať

predávajúceho. Na reklamácie takéhoto druhu sa neskôr nebude brať ohľad.

 

 

5. Vrátenie tovaru:

 

Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť a zakúpený nerozbalený tovar je možné vrátiť do 14 dní

od prevzatia tovaru. 

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, musí tak urobiť preukázateľným spôsobom,

písomne listom alebo e-mailom.

Kupujúci doručí spolu so svojou žiadosťou predmetný tovar preukázateľne na  poš tovú adresu 

predávajúceho alebo osobne. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. K zásielke musí byť priložená 

kópia faktúry, v prípade dobierky kópia dokladu o uhradení a číslo účtu, kde bude kupujúcemu poukázaná

suma za vrátený tovar. Zo sumy za vrátený tovar z odstúpenej zmluvy sa odpočítajú výhody

(napr. poštovné zdarma), ktoré mohli byť objednávke predtým pôvodne priznané, ak vrátením tovaru

daná objednávka tieto vlastnosti a atribúty výhod už nespĺňa. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru

bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade poškodenia tovaru, bez originálneho obalu

(ak ho tovar obsahoval), ďalej ak má tovar známky používania, ak sa jedná o tovar objednaný

špeciálne na zákazku (tovar, ktorý nie je bežne skladom, zahraničná literatúra a pod.) a keď to povaha

výrobku neumožňuje (download, súvisiace služby).

 

 6. Záruka a reklamácie:

Zákonná záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Právo zo zodpovednosti

za vady tovaru zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenie spôsobené užívateľom počas štandardného

používania tovaru.

Kupujúci reklamovaný tovar doručí na vlastné náklady alebo osobne na adresu expedície predávajúceho.

Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné doručiť kópiu daňového dokladu a kópiu ústrižku

od doručovateľa. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim

a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu (najneskôr do 30. dňa od prevzatia

reklamovaného tovaru). O výsledku reklamácie je kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí

o oprávnenosti reklamácie, zároveň mu bude doručené prostredníctvom e-mailu vyjadrenie. V prípade

opodstatnenej reklamácie sa tovar vymení za nový. Ak výmena tovaru nie je možná, kupujúcemu

sa vráti cena tovaru na jeho účet. V prípade neoprávnenej reklamácie alebo neoprávneného vrátenia

tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

 

7. Spracovanie údajov:

Predávajúci v zmysle VOP  a kúpnej zmluvy spracúva poskytnuté údaje kupujúceho (v rozsahu meno,

 adresa dodania, adresa fakturačná, email, telefónne číslo) vyplnených pri registrácii a pri objednávke

v zmysle zákona na ochranu osobných údajov z dôvodu identifikáce kupujúceho a za účelom plnenia

predmetu kúpnej zmluvy - vybavenie objednávky, započítanie zliav a benefitov z vernostného

programu, ku ktorým sa predávajúci zaviazal, vystavenie faktúry, doručenie alebo dodanie tovaru.

Kupujúci poskytne k vybaveniu svojej objednávky pravdivé a úplné údaje. Za správnosť poskytnutých

údajov zodpovedá kupujúci. Poskytnuté údaje sú pre kontrolu zasielané kupujúcemu emailom: 

potvrdenie o registrácii, potvrdenie o prijatí objednávky. V prípade zistenia pochybenia je kupujúci

povinný bezodkladne a preukázateľne kontaktovať predávajúcu stranu a požiadať o opravu údajov,

aby sa zabránilo škodám a zbytočným zvýšeným nákladom na strane predávajúceho. Za škody

a zvýšené náklady spôsobené takto nesprávne uvedenými údajmi zodpovedá kupujúci v plnom rozsahu.

Kupujúci má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis

osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych

osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel

ich spracúvania. 

Žiadne ďalšie práva kupujúceho nie sú v zmysle zákona dotknuté alebo inak obmedzené.

Kupujúci dáva týmto súhlas pre zasielanie obchodných ponúk a reklamných správ formou listov a

lebo emailov. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať písomnou formou,

emailom alebo na adresu sídla predávajúceho.Kupujúci môže využiť svoje právo na základe bezplatnej

písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Predávajúci môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť alebo sprístupniť spracúvané údaje alebo

súhrnné štatistické informácie a s tým spojenými obchodnými údajmi, ak na základe nich nie je možné

nijakým spôsobom priamo identifikovať jednotlivých zákazníkov.

 

8. Záverečné ustanovenia:

Tieto VOP platia v čase odoslania elektronickej objednávky, pokiaľ nie je medzi účastníkmi písomne

dohodnuté inak. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa riadne zoznámil

so znením VOP, že im porozumel a bez výhrad ich akceptuje

V prípade, že tieto všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak, riadia sa práva a povinnosti

účastníkov príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných

v Slovenskej republike.  (Platné od 14.9.2014)